Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

74/STNMT-KS
Xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch tận dụng đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích thi công XD cửa hàng xăng dầu xã Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/01/2018
26/01/2018
Số hiệu Trích yếu