Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

11/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt tiếp cấp khai thác, tận thu khoáng sản đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích của dự án thi công XD đường và thuộc di tích cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xa Nhè và Khó Chua La xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
26/01/2018
26/01/2018
Số hiệu Trích yếu