Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

10/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, tận dụng khoáng sản đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích của dự án thi công XD cửa hàng xăng dầu xã Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
26/01/2018
26/01/2018
Số hiệu Trích yếu