Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

68/STNMT-KHTC
Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát công trình ( rà phá bom mìn và Xây lắp, thiết bị).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
25/01/2018
25/01/2018
Số hiệu Trích yếu