Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

15/STNMT-BC
Báo cáo kết quả thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình thủy Điện lai Châu.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
23/01/2018
23/01/2018
Số hiệu Trích yếu