Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

09/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Chống quá tải lưới điện trung hạ áp huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/01/2018
24/01/2018
Số hiệu Trích yếu