Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

68/QĐ-BTNMT
Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
10/01/2018
10/01/2018
Số hiệu Trích yếu