Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

13/BC-STNMT
Tổng hợp kết quả thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Lâm Biên tại địa bàn các xã: Si Pha Phìn và Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/01/2018
18/01/2018
Số hiệu Trích yếu