Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

48/STNMT-QLĐĐ
Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc trong công tác GPMB dự án hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP. Điện Biên phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
19/01/2018
19/01/2018
Số hiệu Trích yếu