Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

40/CV-STNMT
Tham gia ý kiến vào bản kê khai tính tiền cấp quyền KT tài nguyên nước của côngty cổ phần cấp nước Điện Biên đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
17/01/2018
17/01/2018
Số hiệu Trích yếu