Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

05/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại lô LK14, LK15, LK16, LK16.1, LK16.2, LK7, LK8, LK9 thuộc khu trung tâm thị trấn Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/01/2018
12/01/2018
Số hiệu Trích yếu