Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

03/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm Phương án giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án XDCT: Nâng cấp trường THCS Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/01/2018
12/01/2018
Số hiệu Trích yếu