Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/STNMT-MT
Rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
10/01/2018
10/01/2018
Số hiệu Trích yếu