Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

02/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/01/2018
08/01/2018
Số hiệu Trích yếu