Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

01/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ, XD hành lang bảo về nguồn nước mặt chính, quan trọng tên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
05/01/2018
05/01/2018
Số hiệu Trích yếu