Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

08/STNMT-KS
Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư sản xuất than cốc tại bản Pú Tửu xã Thanh Xương huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
05/01/2018
05/01/2018
Số hiệu Trích yếu