Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

09/ STNMT-KS
Tham gia thẩm định dự án; cơ sở sản xuất gạch không nung bê tông thương phẩm và đá xẻ, đá ốp lát Minh quý của công ty TNHH Minh quý Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
05/01/2018
05/01/2018
Số hiệu Trích yếu