Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

07/QĐ-STNMT
Cử công chức đi học lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tại chức dân chính Đảng tỉnh khóa 12 năm 2018: Lò Văn Hiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
04/01/2018
04/01/2018
Số hiệu Trích yếu