Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

51/2017/TT-BTNMT
Bổ sung một số điều của thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản...
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Thông tư
30/11/2017
15/01/2018
Số hiệu Trích yếu