Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư trồng rừng kết hợp với trồng cây Mắc ca tại Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/01/2018
02/01/2018
Số hiệu Trích yếu