Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1017/STNMT-VP
V/v nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người đứng đầu các tổng cục, cục trực thuộc bộ , Thanh tra bộ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu