Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

375/TTr-STNMT
TỜ TRÌNH về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu