Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

259/BC-STNMT
BÁO CÁO GIẢI TRÌNH : Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Báo cáo
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu