Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

973/STNMT-TTr
V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/12/2017
18/12/2017
Số hiệu Trích yếu