Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6718/BTNMT-TCCB
V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
11/12/2017
11/12/2017
Số hiệu Trích yếu