Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3373/TCMT-VP
V/v góp ý dự thảo quy trình tiếp nhận xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh... về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương
Tổng cục Môi trường
Môi trường
Công văn
07/12/2017
07/12/2017
Số hiệu Trích yếu