Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

937/STNMT-BĐKH
V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2017 và phương hương nhiệm vụ năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
07/12/2017
07/12/2017
Số hiệu Trích yếu