Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

939/STNMT-KS
V/v yêu cầu các tổ chức, các nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
08/12/2017
08/12/2017
Số hiệu Trích yếu