Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

47/BC-STNMT
Sơ kết 5 năm thực hiện quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
03/12/2017
03/12/2017
Số hiệu Trích yếu