Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

234./BC-STNMT
BC sơ kết 5 năm thực hiện KH số 3891/KH-UBND ngày 19/12/203 của UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/5016 của Chính phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
03/12/2017
03/12/2017
Số hiệu Trích yếu