Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6438/BTNMT-CNTT
V/v triển khai phối hợp thực hiện đề án XD hệ thống dữ liệu quốc gia về quan trắc ... theo quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của TTCP
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Môi trường
Công văn
28/11/2017
28/11/2017
Số hiệu Trích yếu