Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

226/BC-TCTLN
Bc thuyết minh KQ thẩm định phương án, dự toán kinh phí...thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn TDP 18, P Him Lam đợt 1
Sở Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Báo cáo
24/11/2017
24/11/2017
Số hiệu Trích yếu