Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/8/2021 12:00:00 AM
Văn phòng Đăng ký đất đai sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về học tập, triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 10/2/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 14/2/2020, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đã ban hành Kế hoạch số 01- KH/Chi bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 được Chi bộ cụ thể hóa bằng các các buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý, cụ thể:

Tháng 3 năm 2020: Sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”

Tháng 5 năm 2020: Sinh hoạt chuyên đề "Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam" nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

 Tháng 9 năm 2020: Sinh hoạt chuyên đề ““Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tháng 11 năm 2020: Sinh hoạt chuyên đề “Học và làm theo Bác về gắn bó với Nhân dân”.”

Ngày 18/11/2020, vào lúc 14h, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học và làm theo Bác về gắn bó với Nhân dân”. Dự sinh hoạt có đồng chí Hà Ngọc Thanh – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp – Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, cùng các đồng chí trong đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và có sự tham gia đầy đủ của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Dương Thị Minh Dịu, Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi ủy viên được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo theo chủ điểm đã chọn, trình chiếu các clip về Bác với chủ đề “Gắn bó với nhân dân” của Truyền hình Nhân Dân.

Đảng viên Chi bộ tham gia sinh hoạt tập trung thảo luận, trao đổi, liên hệ bản thân với công việc mình đang đảm nhiệm để thống nhất về nhận thức một cách đầy đủ, rõ nét theo phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm them tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 ngày 18/11/2020 của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các tham luận của đảng viên đều nhấn mạnh về: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Chi bộ; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ và phát huy đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ. Tự giác thực hành phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, nhất là những nội dung về phong cách làm việc phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí bí thư chi bộ phát biểu: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

 Sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dương Thị Minh Dịu