Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Văn phòng Đăng ký đất đai khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Bằng nhiều giải pháp và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, năm 2020, Văn phòng Đăng ký đất đai (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động và nhân lực của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã từng bước được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu. Máy móc, thiết bị phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thiếu, không gian làm việc còn chật chội, kho lưu trữ tài liệu chưa đủ theo quy định. Một khó khăn đáng kể nữa là bản đồ địa chính tại một số địa phương đã được đo đạc từ lâu, hiện trạng sử dụng đất đã có biến động rất lớn so với bản đồ đo vẽ cũ nên gây khó khăn trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về đội ngũ, lực lượng cán bộ, viên chức, người lao tại Văn phòng Đăng ý đất đai hiện có tổng số 22 người, tuy nhiên trình độ của một số cán bộ, viên chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Trước những khó khăn này, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai đã phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, không ngừng nỗ lực và áp dụng các giải pháp phù hợp nên vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đáp ứng đề nghị của người sử dụng đất. Hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung và ngày càng chuyên nghiệp. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các thủ tục được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, về cơ sở dữ liệu địa chính, các vướng mắc phát sinh được đôn đốc giải quyết kịp thời nên hạn chế tỷ lệ hồ sơ bị chậm, bị tồn đọng.

Trong năm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thẩm định 53 hồ sơ, trình Giám đốc Sở cấp tổng số 190 Giấy chứng nhận với diện tích 8.738,6 ha cho 41 tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó: Cấp lần đầu: 182 Giấy chứng nhận với diện tích 8.715,9 ha cho 45 tổ chức vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao (100 ha cho 25 tổ chức). Cấp đăng ký biến động: 8 Giấy chứng nhận của 8 tổ chức. Thực hiện đăng ký biến động đất đai 19 hồ sơ, biện pháp đảm bảo là 26 hồ sơ (đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 5 hồ sơ, đăng ký thế chấp là 11 hồ sơ và xóa thế chấp là 10 hồ sơ).

Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập sổ địa chính điện tử cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh là 53 hồ sơ với 1.105 trang sổ địa chính điện tử cho 1.105 thửa đất đã cấp giấy chứng nhận. Thực hiện lập 59 phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh, lập 238 Thông báo chỉnh lý gửi tới Trung tâm quan lý đất đai các huyện và UBND các xã trên địa bàn tỉnh và 01 Thông báo chỉnh lý gửi đến Sở Xây dựng 36 trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu công trình gắn liền với đất. Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính của hộ gia đình cá nhân do Trung tâm Quản lý đất đai các huyện, thị xã gửi đến.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức thu thập tài liệu, số liệu liên quan để phục vụ kiểm kê đất đai năm 2019; chủ trì tổ chức kiểm tra tại 10 huyện, thị xã, thành phố và 40 xã, phường thị trấn; đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kiểm kê đất đai cấp tỉnh và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh  và trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 20/10/2020.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thực hiện các nội dung công viêc về quản lý công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý chuyên môn của toàn Sở: Quản lý hệ thống máy chủ, đường truyền phục vụ công tác vận hành cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Điện Biên Phủ; thực hiện triển khai chữ ký số trên phần mềm TD Office cho toàn Sở. Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc thực hiện việc kết nối gửi, nhận văn bản điện tử với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên trục liên thông văn bản Quốc gia. Duy trì đảm bảo an toàn Cổng thông tin điện tử của Sở; cập nhật các hoạt động của ngành trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu..., đăng tải kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực của ngành;

Thực hiện cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý Nhà nước: 113 lượt khai thác với 678 hồ sơ tài liệu; cung cấp 25 bộ hồ sơ địa chính, cung cấp mốc địa chính cho 10 đơn vị (20 mốc) cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, đó là những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong điều kiện còn không ít khó khăn như đã nêu. Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đó, năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai đặt mục tiêu cao hơn, nỗ lực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, phấn đấu không còn hồ sơ xử lý quá hạn trên hệ thống và điều quan trọng là làm hài lòng các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục./

Lò Lan