Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Sở TN&MT Điện Biên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Điện Biên đã chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Phát huy những kết đạt được, Sở TN&MT Điện Biên cũng đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Điện Biên.

Những thành tựu quan trọng đạt được năm 2020

Năm 2020, Sở TN&MT Điện Biên đã chủ động tham mưu tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng được tăng cường qua việc chỉ đạo ban hành các quy chế phối hợp và hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Đăng Nam - Phó Giám đốc Sở TN&MT. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường

Bên cạnh đó, trong năm 2020 tham mưu UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định công bố công bố mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bãi bỏ 14 thủ tục, sửa đổi bổ sung 07 thủ tục hành chính của 03 cấp.

Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường, nhân lực của ngành dần được bổ sung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác đào tạo, đào tạo lại, chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đơn vị đặc biệt quan tâm với mục tiêu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ song song với đào tạo lý luận chính trị, kiến thức bổ trợ tin học và ngoại ngữ; đào tạo chuẩn hóa song song với đào tạo quy hoạch, dự nguồn và xây dựng một số tiêu chí về trình độ cho cán bộ công chức cũng như các vị trí chủ chốt của ngành.

Đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Điện Biên đã triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Điện Biên, triển khai kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Điện Biên (2021-2025) và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020, năm 2021 trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận. Hoàn thành việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: Tổng diện tích đưa vào đấu giá trên địa bàn các huyện là 2,44 ha với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 93 tỷ đồng. Hoàn thành kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất, CMĐ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Đất đai đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý chặt chẽ hạn mức giao đất, công nhận đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kiểm tra trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Đất đai đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý chặt chẽ hạn mức giao đất, công nhận đất  cụ thể: Cụ thể: Giao đất cho 17 tổ chức với diện tích là 7,41 ha; Thu hồi đất của 08 tổ chức giao địa phương quản lý với diện tích 2,1ha; cho 23 tổ chức thuê đất với diện tích 272 ha; ký 28 hợp đồng thuê đất với 22 tổ chức với diện tích 271 ha; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 33 tổ chức tại 171 giấy chứng nhận với diện tích 8.494 ha. Kiểm tra các phương án giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của các công trình, dự án triển khai năm 2020 trên địa bàn tỉnh của 68 phương án xác định giá đất cụ thể trong đó: 34 phương án xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và 01 phương án xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và 23 phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Công tác về tài nguyên nước được chú trọng Sở đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 19/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới ngày 22/3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh địa phương, báo Điện Biên Phủ, các Đài phát thành và truyền hình cấp huyện chủ động đưa tin, bài, phóng sự phát thanh truyền hình tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3). Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn được tăng cường; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản thực hiện quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Sở đã trình UBND tỉnh đã cấp 10 Giấy phép tài nguyên nước. Trong đó có 08 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 02 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Triển khai thực hiện 01 dự án điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến 2025. 

Thực hiện việc thẩm định chất lượng công trình sản phẩm Đo đạc và Bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 68 công trình, dự án để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích trích đo, trích lục, chỉnh lý là 2665 ha. Thẩm định 04 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị Cục đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp cho 02 tổ chức. Lũy kế đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh quản lý có 14 tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ.

Về quản lý môi trường, Sở TN&MT Điện Biên đã triển khai thực hiện Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng và dưới nhiều hình thức đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thường kỳ thực hiện Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn; Phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025; Phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020. Phê duyệt 06 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực môi trường: Kế hoạch Phát sóng chuyên mục Tài nguyên và Môi trường phát trên sóng Đài PTTH Điện Biên; Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền năm 2020 trên các ấn phẩm báo Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch rà soát đánh giá mức độ đạt được tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Thực hiện xây dựng và hoàn thành Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Thẩm định, cấp phép môi trường: Chất lượng công tác thẩm định, cấp phép được nâng cao, đặc biệt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường; phối hợp tốt trong công tác thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về môi trường theo đúng quy định. Thực hiện Quyết định 64/2004/QĐ-TTg: Hoàn thành xử lý triệt để Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Điện Biên Phủ; tăng cường đôn đốc và hướng dẫn UBND thành phố Điện Biên Phủ lập hồ sơ đề nghị hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020, kết quả đã thực hiện 02 đợt quan trắc theo đúng kế hoạch, đã đánh giá được thực trạng môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường hàng năm; tiếp tục phối hợp triển khai nội dung của Nghị quyết liên tịch, Chương trình hành động bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã hội, Công an tỉnh đã ký kết với Sở. Thực hiện kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới tại 18 xã điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 theo Kế hoạch số 98/KH-STNMT ngày 14/2/2020;

Công tác thanh tra năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 06 cuộc thanh tra và kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường và thanh tra trách nhiệm hành chính; cụ thể như sau: Lĩnh vực đất đai: tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm 01 cuộc thanh tra đột xuất; 01 cuộc kiểm tra liên ngành) đối với 05 tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với số tiền bị xử phạt 22 triệu đồng; thu hồi đất đối với 01 tổ chức có diện tích 1555,9m2; buộc khôi phục hiện trạng sử dụng đất đối với 01 tổ chức có diện tích 146m2. Môi trường: tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 tổ chức. Kết quả thanh tra: đề nghị cơ quan quản lý nhà chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đã được giao quản lý, vận hành của dự án và thực hiện quan trắc môi trường đã được phê duyệt. Khoáng sản: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 25 tổ chức. Kết quả tham mưu UBND tỉnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức có hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền 120 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản đối với 01 tổ chức. Tài nguyên nước: Đã tiến hành kiểm tra lồng ghép 08 tổ chức  về hoạt động gia hạn cấp phép sử dụng nước. Thanh tra hành chính: tiến hành 01 cuộc đối với 01 đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết quả kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Tổng số đơn thư nhận được trong kỳ báo cáo là 52 đơn, trong đó: Số đơn kiến nghị, phản ánh là 52 đơn, đủ điều kiện xử lý là 51 đơn, không đủ điều kiện xử lý là 01 đơn.

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản: Thực hiện Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Trong năm 2020, đã hướng dẫn 05 tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật; tham mưu trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTTT; xác nhận 02 vị trí đăng ký khai thác, thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án. Tổng số lượng Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh là 35 giấy phép; số Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp (còn hiệu lực) trên địa bàn tỉnh là 33 Giấy phép. Kết quả tính và thu tiền cấp quyền hoạt động khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 2.005 triệu đồng (bao gồm số tiền cấp quyền thu các năm trước đã phê duyệt). Về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 về việc phê duyệt dự án khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại các khu vực được khoanh định, phê duyệt.

Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Khoáng sản báo cáo công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thuỷ văn và cách phòng tránh các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm được thực hiện thường xuyên với các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23/3. Sở đã chủ động phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên trong việc cập nhật thường xuyên các thông tin về thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khi hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên” là 02 nhiệm vụ của hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở theo Nghị định 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Nội vụ. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy trình ISO đối với các TTHC mới được ban hành; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC của Sở TN&MT; Và tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý của ngành TN&MT; thực hiện thu thập, chỉnh lý hồ sơ tài liệu theo kế hoạch và bảo quản tài liệu an toàn, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng tài liệu; kịp thời cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Lĩnh vực quản lý đất đai thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất và thẩm định nhu cầu sử dụng của các dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật đất đai 2013; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thành phố: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật đất đai năm 2013; xử lý vướng mắc của các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong quá trình tổ chức thực hiện; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Rà soát các công trình, dự án đã được giao, thuê đất chậm triển khai thực hiện, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất do các chủ đầu tư không đủ năng lực, kéo dài không triển khai dự án, vi phạm tiến độ thực hiện dự án. Tạo quỹ đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và quỹ đất cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó đẩy mạnh thực hiện việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn toàn tỉnh;

Lĩnh vực tài nguyên nước, vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hồ sơ bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo Luật tài nước năm 2012 và quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng xả nước thải vào nguồn nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trái phép; việc cắm mốc hành lang bảo vệ hồ ngoài thực địa trước khi tích nước lòng hồ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu; chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và triển khai các kế hoạch hành động làm giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đối khí hậu.

Lĩnh vực địa chất khoáng sản tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền; triển khai thực hiện và điều chỉnh quy hoạch khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Thanh Phượng - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường báo cáo tham luận về lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực môi trường tiếp xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày truyền thông môi trường; thực hiện quan trắc môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo kế hoạch; Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên, các trạm quan trắc môi trường không khí tự động và nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường chung trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường cao, yêu cầu các dự án triển khai thực hiện nghiêm túc công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quyết định phê duyệt. Rà soát nhu cầu xử lý, chôn lấp và năng lực đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý, chôn lấp chất thải trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch xây mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo, đóng cửa các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp chất thải không đạt yêu cầu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trên địa bàn; tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới phát sinh.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, mảnh trích đo, mảnh chỉnh lý trích lục theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Song song đó, tiếp tục cải tiến phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc theo hướng sâu sát, khoa học và kịp thời để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; tiếp tục chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức điều hành; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân phụ trách; tăng cường bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc được giao.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở; tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến“, ‘‘tự chuyển hóa“ trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

Trần Phan