Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/4/2021 12:00:00 AM
Kế hoạch tuyên truyền về tài nguyên và môi trường trong năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

Thực hiện Văn bản số 1359/BTNMT-TĐKTTT ngày 25/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tuyên truyền năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 633/KH-STNMT ngày 24/5/2021 công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2021 trên địa bản tỉnh.

Theo đó, tập trung tuyên truyền nội dung Tuyên truyền nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIII quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm trở thành hiện thực cuộc sống. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường như:

- Tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của Bộ TN&MT, của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tại Quyết định số 109/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

 - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân; Chương trình hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

- Tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh lồng ghép với các sự kiện chào mừng các Ngày lễ, ngày kỷ niệm: ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); ngày giải phóng miền nam (30/4); ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 3 đường cứu nước; Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9,...

- Tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới và kết quả các phong trào thi đua, lao động sản xuất, học tập, công tác trong đơn vị, toàn ngành.

Trần Phan