Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/19/2015 12:00:00 AM
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2014

Trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Ngôn Ngọc Khuê – Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở nêu rõ: trong năm 2014, Đảng ủy Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Từ đó , giúp cho cán bộ Đảng viên nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường nối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ Sở thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của Cấp uỷ có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất.


Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã tiến hành thảo luận về  kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015. Trong năm 2015 tiếp tục lãnh đạo tổ chức tốt Hiến pháp năm 2013; triển khai thi hành luật đất đai năm 2013; luật bảo vệ môi trường; luật tài nguyên nước; luật đa dạng sinh học. Tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên các lĩnh vực: Tài nguyên đất đai, đo đạc và bản đồ, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các trương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, học tập lý luận chính trị đối với đảng viên; triển khai có chiều sâu việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh các tổ chức đoàn thể đạt khá trở lên.