Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/16/2017 12:00:00 AM
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 06/01/2017 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 11/01/2017, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CC, VC và người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị này cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung: (1) Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. (2) Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. (3) Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. (4) Kết luận 09-KL/TW, ngày 19/10/2016, về tình hình kinh kế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tham gia Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) lần này sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 4 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ với thực tiễn của  cơ quan nơi cá nhân đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Tin: Trần Phan

Trung tâm CNTTTN&MT