Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/3/2020 12:00:00 AM
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Ngày 20/10/ 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhân và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

Cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Theo đó, các thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường bao gồm: 30 thủ tục thuộc Lĩnh vực đất đai, 10 thủ tục thuộc lĩnh vực Môi trường; 17 thủ tục thuộc lĩnh vực Khoáng sản; 18 thủ tục thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Khí tượng thủy văn , 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Đo đạc bản đồ. Thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của UBND huyện ,thị xã, thành phố bao gồm: 01 Thủ tục lĩnh vực Môi trường, 28 Thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; Thủ tục hành chính thực hiện tại Bô phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã bao gồm:  02 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 01 Thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai.

 Việc công bố danh mục các thủ tục hành chính là cơ sở để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát giải quyết thủ tục hành chính đối với các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nói chung và ngành tài nguyên và Môi trường nói riêng./.

                                                                                  Tin, ảnh: Nam An