Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/30/2016 12:00:00 AM
Đảng bộ Sở TN-MT Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 22/6/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 01/8/2016 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 26/8/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Sở.

Đến dự Hội nghị và truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có đồng chí Phan Thanh Vận - Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở.

Đ/c: Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, CCCV và người lao động đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          Qua Hội nghị, mỗi cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ đã nắm bắt được các nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đ/c Phan Thanh Vận - Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Quán triệt Chuyên đề. Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng Khóa XI tại Đại hội đài biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sau Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thể hiện nhận thức của cá nhân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm thành tựu đạt được, các mặt hạn chế cần khắc phục trong 5 năm tới; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Những nhiệm vụ và giải pháp 5 năm tới, đặc biệt là các biện pháp tập trung thực hiện ở mỗi đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Đoàn Hương - TTCNTTTNMT