Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/1/2014 12:00:00 AM
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tài nguyên và môi trường là ngành đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Được sự quan tâm sâu sát và hướng dẫn kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy tập trung lãnh đạo một số việc trọng tâm về công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ. Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 9 huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục đôn đốc huyện Nậm Pồ hoàn thiện quy hoạch để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 9 phường, thị trấn. Đối với các phường, thị trấn chưa hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những chuyển biến tích cực. Việc lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Đất đai. Sở đã thẩm định và cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 73,64ha cho 14 tổ chức. Thực hiện tốt việc tổng hợp, dự thảo báo cáo về kết quả xây dựng bảng giá đất năm 2014 và đề xuất mức giá các loại đất trong khung giá đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và đề nghị Sở Tài chính thẩm định đề cương, dự toán Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015. Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà mua thanh lý không phải để ở thuộc Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay trình UBND tỉnh phê duyệt; tham gia xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay. Tham gia góp ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Bom La (xã Thanh Xương, huyện Điện Biên); tham gia và kiến nghị xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung lập dự toán kinh phí giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 388/KH-UBND, để hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo giao đất giao rừng tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc, yêu cầu các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng năm 2014. Kiểm tra nghiệm thu 26 công trình đo đạc bản đồ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng diện tích đo đạc 793,18ha; cung cấp bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ việc rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh; tham gia đoàn công tác liên ngành xác định bản biên giới và xác định đường địa giới hành chính một số xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Đối với Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường; UBND các xã, phường, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra, quản lý, sử dụng và bảo vệ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính khu đất trồng cao su năm 2014 trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé.
Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, Sở đã rà soát, công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; thành lập tổ Thẩm định trữ lượng khoáng sản và quy chế hoạt động; xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về việc xác định tiền cấp quyền khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản 2010; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc trong hoạt động khoáng sản chì kẽm tại khu vực xã Nà Tòng (huyện Tuần Giáo); kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản tại mỏ vàng Háng Trợ, xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông) theo kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân; xin ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Địa chất - Khoáng sản giải quyết vướng mắc trong thủ tục cấp phép gia hạn điểm mỏ vàng Háng Trợ. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Lĩnh vực tài nguyên nước, KTTV và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý môi trường có những chuyển biến tích cực. Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện. Bên cạnh đó, Sở đã tích cực tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra; công khai thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp tục rà soát kê khai, công bố các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực tài nguyên và môi trường...
Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức đổi mới của Đảng. Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (Khóa XI); quán triệt các quy định của Nhà nước thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan. Qua đó, giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức và hành động theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với công tác tổ chức, cán bộ, Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và điều động luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc đảm bảo quy định và chất lượng. Quá trình thực hiện, Đảng bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên được Đảng bộ, lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm, thông qua đó theo dõi quá trình rèn luyện, lập trường tư tưởng, ý thức chấp hành chức tránh, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đảng viên vi phạm điều lệ đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm; cử 5 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng và 77 đảng viên dự bị đi bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đặc biệt, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng đã tạo sự chuyển biến tích cực tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, khắc phục được những hạn chế, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa", “một cửa liên thông"; tiếp tục triển khai dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé); Dự án đầu tư công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp bãi rác thải Noong Bua... Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, giữ vững truyền thống và tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng. Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.